IceProjector Help

IceProjector Beta      فرمانهاي مورد استفاده در نرم افزار

نرم افزار فلش وارد شود Action توجه : اين فرمانها بايد در لايه جداگانه  ويا به صورت دكمه اي در قسمت  

fscommand ("متغيير,روند", "توابع");

مفاهيم :

منظور از توابع دستور اصلي فرمان است كه به رنگ آبي نوشته شده است وهميشه ثابت مي باشد

منظور از روند عددي است كه به يك  متغيير نسبت داده مي شود وبارنگ قرمز نشان داده شده است و تعغيير پذير مي باشد

منظور از متغيير داده هايي است كه ما  براي راهنمايي فرمان ويا دستور وارد مي كنيم وقابل تعغيير مي باشد وبا رنگ صورتي نمايش داده شده است

fscommand("Quit");

فرمان خروج از نرم افزار

fscommand("fas.shell.DeleteFile","c:\temp\tempDownload.swf");

فرمان حذف يك فايل از هارد

fscommand("fas.Shell.open","myfile.doc");

فرمان باز كردن يك فايل

fscommand("fas.Shell.IsRunning","wordpad.exe,_root.flagRunning");

فرمان اجراي يك فايل قابل اجرا

fscommand("fas.shell.download", "tempSkin.swf,newSkin.swf");
 

فرمان جابجا كردن و تعغيير نام دادن يك فايل

fscommand("fas.reg.get","HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\{B801CA65-A1FC-11D0-85AD-444553540000}\\LocalServer32,,_root.Acrobat");
 

فرمان رفتن يه يك كليد در رجيستري

fscommand("fas.reg.set","HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MyProgram,Secret,654321");
 

فرمان ساخت يك كليد در رجيستري

fscommand("fas.rmenu.additem", "1,About flashants");

افزودن منو به راست كليك روي نرم افزار

fscommand("fas.rmenu.addseperator", "4");

افزودن جدا كننده منو ها از يك ديگر يا خط تيره

fscommand("fas.rmenu.checkitem", "3,TRUE");

فرمان چك دار كردن منوها يا همان تيك زدن

fscommand("fas.rmenu.delitem", "4");

فرمان حذف يك ايتم از منو

fscommand("fas.rmenu.removeAbout");

حذف منوي درباره نرم افزار از ايتمهاي منو

fscommand("fas.rmenu.removeQuit");

فرمان حذف ايتم خروج از منو

fscommand("fas.systray.Hide","");

فرمان مخفي كردن نرم افزار

fscommand("fas.systray.LMenuAddItem", "3,Show/Hide");

فرمان افزودن منوي چپ كليك در روي ايكن درسيستم تري

fscommand("systray.LMenuAddSeperator", "54");

فرمان افزودن خط جدا كننده  چپ كليك در روي ايكن درسيستم تري

fscommand("fas.systray.LMenuCheckItem", "3,TRUE");

فرمان تيك دار كردن ايتمهاي منو در چپ كليك روي ايكن در سيستم تري

fscommand("fas.systray.LMenuDelItem", "54");

فرمان حذف يك ايتم از منو در چپ كليك روي ايكن در سيستم تري

fscommand("fas.systray.RMenuAddItem", "3,Show/Hide");

فرمان افزودن منوي راست كليك در روي ايكن درسيستم تري

fscommand("systray.RMenuAddSeperator", "54");

فرمان افزودن خط جدا كننده راست كليك در روي ايكن درسيستم تري

fscommand("fas.systray.LMenuCheckItem", "3,TRUE");

فرمان تيك دار كردن ايتمهاي منو درراست كليك روي ايكن در سيستم تري

 

fscommand("fas.systray.LMenuDelItem", "54");

فرمان حذف يك ايتم از منو درراست كليك روي ايكن در سيستم تري

fscommand("fas.systray.Show","trayIcon.ico,This is tooltips");

فرمان نمايش ايكن در سيستم تري

fscommand("fas.taskbutton.hide","");

حذف دكمه نرم افزار از نوار تسك بار

fscommand("fas.taskbutton.show","");

افزودن دكمه نرم افزار از نوار تسك بار

fscommand("fas.Win.ClickToMove","TRUE");

فرمان جابجا كردن صفحه نرم افزار و غير فعال كردن آن

fscommand("fas.Win.hide","");

فرمان مخفي كردن صفحه نرم افزار

fscommand("fas.Win.OnTop","FALSE");

فرمان نمايش صفحه نرم افزار هميشه در جاو

fscommand("fas.Win.pos","middle,middle");

فرمان موقعيت نرم افزار پس از اجرا

fscommand("fas.Win.show","");

فرمان نمايش نرم افزار در روي دسكتاپ

fscommand("fas.Win.title","My screenmate");

فرمان نمايش نام پنجره باز شده

fscommand ("fas.Event.APClose", "_root.labelAPClose");

فرماني براي جلو گيري از خارج شدن از نرم افزار

fscommand ("fas.Event.DisplayChange", "_root.labelDSPChange");

فرمان نمايش پنجره ديس پلي جهت تعغيير مشخصات نمايشگر

   
   

    را به جاي آن قرار دهيم فرمان غير قابل اجرا خواهد بود False مي باشد كه قابل تعغيير ميباشد  در صورتي كه گزينه  TRUE در فرمانهاي بالا بعضي از فرمانها داراي گزينه   

جهت آشنايي با چگونگي ساخت پروژه ها بهتر است حتمي نمونه هايي از پروژه ها را دريافت كنيد

جهت دريافت كليك كنيد

تمام حقوق اين صفحه متعلق است به سايت ديجيتال پرو  و كپي برداري از آن فقط با مجوز مديريت سايت امكان دارد